Home » TESTI Textes Texts Textos » Giambattista Soravia

Giambattista Soravia

 LA CHIESA E LA SCUOLA GRANDE DI SAN ROCCO A VENEZIA - 1824

 Lingua italiana - Langue italienne - Italian language - Lengua italiana